Poradna OV Praha 3

Zvýšení důchodů od ledna 2022
Od ledna 2022 základní výměra se zvýší o 350 Kč na 3900 Kč. Procentní výměra se zvýší o 1,3 % plus 300 Kč. Ano, opakování po dvou letech, těch 300 korun se připočítá v případě, že pobíráte více důchodů (například starobní a vdovský), jen k tomu důchodu, který je vyplácen v plné výši.
Ceny v obchodech a službách už zahájily zvyšování předem a není toho vidět konce. Občane, plať!... jak bude následky asi řešit budoucí asociální pravicová vláda?

 

Zvýšení důchodů od ledna 2021
Schváleno další zvýšení důchodů: Od ledna 2021 dle zákona se základní výměra zvýší pouze o 60 Kč na 3550 Kč. Procentní výměra se zvýší o 7,1 %.
Tak zase zpět postaru: Vysoké důchody se zvýší podstatně víc než ty nízké!

Exekuce z důchodu od 1.4.2020
Nezabavitelná částka pro dlužníka činí 6908 Kč. Za každou osobu, kterou dlužník vyživuje, se nezabavitelná částka zvyšuje o 1727 Kč. Když výše důchodu je nižší než nezabavitelná částka, nelze zavést z důchodu exekuční srážku. Částka, nad níž se zbytek důchodu dá srazit bez omezení, je 20724 Kč. O výši srážky se můžete informovat na exekuční účtárně ČSSZ, kde je dlužícím důchodcům vypočítávána.

 

Životní a existenční minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.
Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Rovněž je využíváno také při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet jejich výše. Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.
Společně posuzované osoby
• rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
• manželé nebo registrovaní partneři,
• rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
• jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.
Započitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 •  příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu  spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Informace a žádosti
Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.

 

Přídavek na dítě
nezaopatřené dítě         přídavek
dítě do 6 let                 630 Kč
dítě od 6 do 15 let       770 Kč
dítě od 15 do 26 let     880 Kč
Nárok na zvýšení o 500 Kč na dítě u rodičů pracujících apod.
Nárok nevzniká, když příjmy překročí 3,4násobek životního minima rodiny.

 

Pohřebné
Jednorázová dávka, kterým stát přispívá na náklady spojené s pohřbem osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte ke dni úmrtí mající trvalý pobyt na území ČR. O dávku se žádá na úřadě práce. V roce 2021 pohřebné činí 5000 Kč
 

Dědit?
Dědictví bývá příjemná vzpomínka na zemřelého … ale zdědit lze i dluhy! Naštěstí dědictví můžete odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy vás soud vyrozumí o dědickém řízení. Odmítnutí nelze vzít zpět. Když si pro toto své rozhodnutí vyžádáte soupis dědictví, zaplatíte za jeho provedení 1000 korun za hodinu práce. Dědictví nesmí odmítnout ten, kdo uzavřel se zůstavitelem dědickou smlouvu, která mu to zakazuje. Myslete na toto riziko při podpisu takové smlouvy. Výše odměny notáři za práci na vypořádání dědictví se určí podle hodnoty dědictví, ale nejméně 600 korun.

                                                       
Příspěvek na péči v roce 2022
stupeň závislosti    péče o děti  /  pro starší 18 let
I.    lehká                           3300          880      
II.   středně těžká            6600        4400
III.  těžká                        13900      12800
IV.  úplná                       19200      19200 Kč měsíčně
Kritéria stupně závislosti: mobilita (vstát z postele a ulehnout, usedání, chůze), orientace (zrak, sluch), komunikace (dorozumět se řečí, písemně), stravování (najíst se, napít, dodržovat dietu), oblékání a obouvání (vybrat si vhodné oblečení a obutí, samostatnost obléknutí a svléknutí), tělesná hygiena (mytí rukou, sprchování, čištění zubů), výkon potřeby (samostatně dojít na WC, vyprázdnit se a následná hygiena), péče o zdraví (braní léků, měření tlaku, píchání inzulinu), osobní aktivity (hrát si s dětmi, scházet se s přáteli, použít dopravu), péče o domácnost (nakoupit si základní potřeby, nakládat s penězi).
Pokud příspěvek nestačí na pokrytí nákladů, lze pro děti do 18 let požádat o zvýšení, když oprávněná osoba má nízký čistý příjem (nižší než dvojnásobek životního minima) nebo pečuje o zdravotně postižené dítě od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III. či IV..
Žádost o příspěvek se podává na úřadu práce v místě trvalého bydliště osoby, o kterou se pečuje.

  

 Zdravotní pojištění v roce 2020

Zaměstnanec na dohodu o provedení práce (DPP) s měsíčním výdělkem do 10000 Kč a na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s měsíčním výdělkem do 2999 Kč neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) musí odvádět minimálně 1971 Kč měsíčně. Měsíční záloha podnikatele činí 2352 Kč (je-li podnikání vedlejší činností, tak se zálohy neplatí, platí se nakonec jednorázově) a z minimální mzdy zaměstnance 1971 Kč.

 

Exekuce z důchodu v roce 2020 
Nezabavitelná částka pro dlužníka činí 6608 Kč. Za každou osobu, kterou dlužník vyživuje, se nezabavitelná částka zvyšuje o 1652 Kč. Když výše důchodu je nižší než nezabavitelná částka, nelze zavést z důchodu exekuční srážku. Částka, nad níž se zbytek důchodu dá srazit bez omezení, je 19824 Kč. O výši srážky se můžete informovat na exekuční účtárně ČSSZ, kde je dlužícím důchodcům vypočítávána.

                                                        

Minimální mzda
Od 1. ledna 2022 základní sazba minimální mzdy, tedy při týdenní pracovní době 40 hodin, činí 16 200 Kč měsíčně, to je 96,40 Kč za hodinu. Kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů v odměňování zaměstnanců provádí Státní úřad inspekce práce.

 

Zvýšení důchodů od ledna 2020
Schváleno další zvýšení důchodů. Tak od ledna 2020 základní výměra se zvýší o 220 Kč na 3490 Kč. Procentní výměra se zvýší o 5,2 % plus 151 Kč. Ale pozor, těch 151 Kč se připočítá v případě, že pobíráte více důchodů (například starobní a vdovský), jen k tomu důchodu, který je vyplácen v plné výši.
Proč to neudělat jednoduše pořádným zvýšením základní výměry stejně všem, když se to dá vymyslet složitě. Připomeňte to poslancům, až si budou stěžovat, že máme moc úředníků.
Pokud se těšíte, jak budete rozhazovat, tak ceny v obchodech a službách vás zmrazí. Česká národní banka nezávislá na vládě jistě zajistí další inflací znehodnocování měny.
                                

                                   

O výši důchodu se rozhoduje již v době nezletilosti
Rodiče, vaše dítě skončí základní školu a tím vstupuje do života. Nezapomeňte mu sdělit, že na důchod se připravuje od tohoto okamžiku.
Dle platného znění zákona se doba studia po uplynutí povinné školní docházky započítává maximálně 6 roků po 18. roce života a ta doba se započítává ještě jen z 80 %. Ano, za tu dlouhou dobu čekání na důchod se můžou pravidla v zákoně změnit, ale uvědomte si, že doba studia je tzv. náhradní doba, jejíž zápočet se může novelou zákona omezit zvláště, když se stále volá, aby ve výpočtu důchodu se zvýraznila především pracovní činnost, tzv. zásluhovost.
Nezapomeňte na sociální pojištění: Jste zaměstnanec?… platí za vás zaměstnavatel, ale kontrolujte si, zda na to nezapomíná! Pracujete za tak nízkou odměnu, že se z ní neodvádí pojistné?… ale ta doba se vám nezapočte do důchodu. Podnikáte?… platit pojistné je vaše povinnost. Pozor, mnohé osoby samostatně výdělečně činné platí jen povinné minimum, pak se diví, že výše jejich důchodu je nízká.
Jste nezaměstnaní?… ihned se přihlaste na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Ale doba vedení u úřadu práce se započítává plně jen pokud pobíráte podporu, doba bez podpory se krátí (do 55 let věku na 1 rok a celkem na 3 roky). Je to také náhradní doba ve výpočtu důchodu, a proto i zde platí možnost změn dle zmínky výše o zásluhovosti.
Naopak konečně se znovu otevírá otázka, jak lépe ve výpočtu důchodu ohodnotit péči o dítě. Lze očekávat, že se polepší současný zápočet doby péče o dítě do čtyř let věku
Nepojištěné doby lze si dopojistit – včas se o této možnosti informujte na pobočkách České správy sociálního zabezpečení.
Mějte na paměti, že socialistický stát, který se o občana staral, skončil v Listopadu 1989, nyní žijete v době kapitalismu, musíte se především o sebe starat sami celý život.

                                                                    
Minima od 1. dubna 2020
Životní minimum, které má stačit na jídlo a základní osobní potřeby (nezohledněno bydlení):
jednotlivec    3840 Kč
první dospělý v domácnosti  3550 Kč
druhý a další dospělý v domácnosti 3200 Kč
dítě do 6 let    1970 Kč
dítě od 6 do 15 let   2420 Kč
dítě od 15 do 26 let   2770 Kč
Existenční minimum činí 2490 Kč.
Nezabavitelná minimum na dlužníka činí 6908 Kč a na každou osobu, kterou dlužník vyživuje, se nezabavitelná částka zvyšuje o 1727 Kč. Slouží k zajištění životních potřeb.                                                    

 

Čekáte na zvýšení důchodu
Důchodci, který oslaví 85 let věku, se automaticky zvyšuje důchod o 1000 Kč.
Je třeba přeci dotovat výrobce a prodejce léčiv.
Důchodci, který oslaví 100 let věku, se automaticky zvyšuje důchod o 2000 Kč.
S oznámením o zvýšení důchodu obdrží blahopřejný dopis ministra práce a sociálních věcí.
A hned má člověk chuť žít, že … tak si počkáme a po té stovce to s kamarády v hospodě a s kamarádkami v cukrárně roztočíme – Na zdraví český státe a Česká správo sociálního zabezpečení !

 

 

 

Valorizace důchodů od ledna 2019
Vláda před volbami rozhodla o zvýšení důchodů. Základní výměru navýší o 570 z 2700 na 3270 Kč. Procentní výměru zvýší o 3,4 %.
Takže Andrej Babiš splnil slib ze své předvolební smlouvy s občany. Ještě že ty volby máme. Nebojte se, že by se váš důchod nevešel do peněženky. Firmy již ohlašují zdražování potravin a energií. Co stát dá, kapitál si vezme. Proto se přeci penízkům říká oběživo.

 

Protikuřácký zákon
Od 31. května 2017 platí zákaz kouření:
v restauračních zařízeních, bez výjimek v podobě stavebně oddělených prostor nebo kuřáren (zákaz se však netýká kouření vodních dýmek a elektronických cigaret);

 • na nekrytých zastávkách, nástupištích veřejné dopravy;
 • v zoologických zahradách, ovšem výjimkou vnějšího vyhrazeného prostoru pro kouření;
 • ve vnitřních prostorech zdravotnických zařízení ( s výjimkou možnosti kuřárny na uzavřeném psychiatrickém oddělení apod.), zákaz byl rozšířen na prostory související s provozem tohoto zařízení – přilehlé chodby před ordinacemi nebo nemocniční čekárna;
 • ve vnitřních i vnějších prostorech všech typů škol. Zákaz kouření a užívání elektronických cigaret na veřejných prostranstvích v okolí škol bude moci zavést obec obecně závaznou vyhláškou;
 • ve vnitřních zábavních prostorech a v prostorech, které zábavě primárně neslouží, ale koná se v nich například ples, diskotéka, výstava nebo koncert.
 • Výjimky ze zákazu kouření
 • V nákupních centrech a mezinárodních letištích budou moci být i nadále tzv. kuřárny, ale při splnění určitých podmínek.
 • Užívání elektronických cigaret bude zakázáno všude tam, kde zákon zakazuje kouření, z výjimkou provozoven stravovacích služeb, prostoru v zoologické zahrady a stavebně oddělených kuřáren tam, kde je zákon povoluje.
 • Zákaz kouření podle tohoto návrhu se netýká budov věznic, s výjimkou jejich veřejnosti volně přístupných vnitřních prostor.
 • Sankce za nedodržení zákona budou mít podobu pokuty, ale i zákazu činnosti. Za porušení zákazu kouření bude možno kuřákovi uložit pokutu až 5 000 Kč. Za prodej alkoholu a tabáku osobě mladší 18 let bude hrozit fyzické osobě pokuta až 150 000 Kč a v případě, že by se jednalo o prodej osobě mladší 15 let bude horní hranice sazby pokuty dvojnásobná. Právnické osobě v takovém případě hrozí pokuta v řádu miliónů korun a zákaz činnosti až na dva roky.

   

Možnost zvyšování starobního důchodu za práci v důchodu
Od 1.1.2010 platí, že pracujete-li, tedy máte výdělek zakládající účast na důchodové pojištění, při pobírání starobního důchodu (u předčasných starobních důchodů to platí od dovršení důchodového věku), lze si požádat u České správy sociálního zabezpečení o zvýšení procentní výměry důchodu za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti, vyloučené dny (např. nemoc) se odečítají, o 0,4 % výpočtového základu, z kterého byl důchod vypočten.

 

Přivýdělek při výplatě předčasného starobního důchodu
Při pobírání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nelze vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění.
Výdělečná činnost nezakládá účast na důchodovém pojištění, pokud rozhodný příjem ze zaměstnání nedosahuje 2500 Kč za kalendářní měsíc, u dohody o provedení práce výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesáhne 10000 Kč, u podnikání osoby samostatně výdělečně činné v roce 2016 nepřevýší roční příjem 64813 Kč

 

Vycházky nemocných
Pacient sděluje ošetřujícímu lékaři adresu svého pobytu v době nemoci. Lékař může povolit vycházky nemocnému nejvýše v rozsahu 6 hodin denně v době od 7 do 19 hodin dle uvážení o zdravotním stavu pacienta a nenarušení léčby. Pokud kontrola zjistí porušení režimu, může být pacient postižen například krácením nebo odnětím nemocenského.

 

 

Jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2016

V únoru bude každému důchodci vyplacen příspěvek ve výši 1200 Kč. Náleží každému důchodci, pobírajícímu v únoru důchod nebo jeho část z českého důchodového pojištění, pokud byl tento důchod přiznán před 1.1.2016. Pokud pobírá více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou. Příspěvek bude vyplacen stejně jako důchod, tj. v hotovosti nebo na účet, automaticky bez žádosti o něj. Důchodcům, kterým je z důchodu prováděna exekuční srážka, bude příspěvek vyplacen v plné výši. Při prokazování výše příjmů pro účely dávek státní sociální podpory se k příspěvku nepřihlíží.