POZVÁNKA

5.6. v 15 h MDD v Habrové

11.6. zasedání ZMČ Praha 3
17.9. zasedání ZMČ Praha 3
18.9. od 17 h beseda
Volnost - Rovnost - Bratrství
odkaz revoluce 1789 ve Francii žlutých vest

20.10. od 17 h beseda
Mezinárodní svaz studenstva

16.12. zasedání ZMČ Praha 3

Akce pro členy
obvodní organizace:
předkonferenční besedy:
15.5. hosté Grospič, Horák
září – listopad:
výroční členské schůze ZO
7. prosince Obvodní konference

 

 

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

20.- 23.5. o EU v Praze 3

 

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

Akce SPaS,  

DOS, Praha 3,
nám. W.Churchilla
21.3.2019 od 17 hodin
Zkušenosti a perspektivy
čínské cesty k socialismu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Program

Program

prg

Vážení spoluobčané,

 

    komunisté chtějí s Vaší podporou a spoluprací rozvíjet Žižkov a Vinohrady a přispět ke spokojenému, důstojnému a bezpečnému životu všech obyvatel i návštěvníků.

 

V Zastupitelstvu městské části Praha 3 budeme prosazovat:

 

                     Spoluúčast občanů na rozhodování o životě v městské části

 

·   veřejné diskuse s občany nad každým projektem v městské části před schválením jeho realizace i s možností uplatnění místního referenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·   zastoupení zástupců všech politických klubů a místních spolků ve výborech zastupitelstva a komisích rady

·   zapojení uživatelů služeb do komunitního plánování a občanů do přípravy rozpočtu městské části

·   přímou kontrolu organizací městské části všemi zastupiteli

 

 

 

 

 

 

 

·   podávání bezplatných informací občanům úřadem městské části

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bydlení pro každého

·   zachování obecního a podporu družstevního vlastnictví bytů

 

 

 

 

 

 

 

·   snížení nájemného na 75 Kč/m2 za měsíc v obecních bytech a ukončení privatizace obecních domů. Pro potřebné sociální nájemné v obecních bytech. Výnos nájemného z obecních bytů převádět jen do fondů údržby, obnovy a výstavby bytového fondu. Využívání fondu obnovy bytových domů k bezúročným půjčkám s dobou splatnosti až do 10 let.

 

 

 

 

 

 

 

·   využití revitalizace severní části území žižkovského nákladového nádraží pro komplexní bytovou výstavbu

 

 

 

 

 

 

 

·   regeneraci panelových domů za přispění dotace státu

·   zavedení veřejných seznamů žadatelů a vyřízených žádostí o nájem obecního bytu a o nájem bytu v obecním domě s pečovatelskou službou na úřadě městské části pod kontrolou zastupitelstva. Rada městské části by rozhodla o vyřízení žádosti podle sociálního a zdravotního stavu žadatele. 

·   vytvoření registru bydlišť a v nich bydlících osob

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečí občana, ochranu majetku a dodržování pořádku

 

 

 

 

 

 

·   rozšíření služby strážníků-okrskářů městské policie a hlídek Policie ČR, prevenci a kontroly ke zlepšení dopravní kázně

 

 

 

 

 

 

 

·   likvidace sítě herních automatů a potírání dealerské sítě prodeje drog

 

 

 

 

 

 

 

·   zamezení aktivit podporujících rasovou a národnostní nesnášenlivost

 

 

 

 

 

 

 

·   prověření stavu a obnovu ochranných prostředků, zařízení a technického vybavení Civilní ochrany. Podpora vzniku sboru dobrovolných hasičů v městské části

·   rozšíření sběru a třídění odpadu občany a firmami zvýšením počtu sběrných míst; odstranění černých skládek a vraků; potírání vandalismu

 

 

 

 

 

 

 

·   bezplatná veřejná WC s non-stop provozem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšíření městské dopravy ke zlepšení životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

·   preferenci městské dopravy na komunikacích

·   dořešení městského okruhu vedeného po východní hranici městské části   k omezení tranzitní, především nákladní, automobilové dopravy

·   v obytných zónách systém dopravních opatření ke zklidnění vedlejších komunikací

·   výstavbu garáží s cenově dostupným parkovným a současně uvolnění okolních ulic ve prospěch pěších, cyklistických cest a zeleně

 

 

 

 

 

 

 

·   zachování ploch zeleně v parcích a na náměstích, více stromů v ulicích

 

 

 

 

 

 

 

·   přechody se světelnou signalizací přes komunikace v rizikových místech

 

 

 

 

 

 

 

·   obnovu chodníků a zajištění jejich úklidu a oprav

 

 

 

 

 

 

 

·   výstavbu trasy D metra Žižkovem do Vysočan a výtahy do všech stanic

 

 

 

 

 

 

 

·   rozšíření tramvajových tratí na Žižkově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporu zaměstnanosti

 

·   spolupráci úřadu práce, středních škol, firem působících v místě i příspěvkových organizací města a městské části k zajištění prvního zaměstnání pro absolventy škol a při zaměstnávání občanů s nižším či neúplným vzděláním, zdravotně postižených a dlouhodobě  nezaměstnaných

 

 

 

 

 

 

 

·   podporu drobného a středního podnikání a rozvoj obecních (komunálních) služeb městské části

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc potřebným

 

 

·   zřízení bezplatné občanské poradny na radnici

·   aktivaci vyhledávacího systému potřebných sociální pomoci a rozšíření nabídky ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech

·   výstavbu domů s pečovatelskou službou a domova seniorů

 

 

 

 

 

 

 

·   zachování dostupnosti praxí odborných a praktických lékařů, lékařské a lékárenské pohotovosti v poliklinikách a v nemocnici

 

 

 

 

 

 

 

·   zajištění lůžek pro dlouhodobě nemocné a pro následnou péči 

·   zajištění obecního azylového ubytování v městské části pro obyvatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostupnou kulturu a vzdělávání, podmínky pro volný čas

 

·   zvýšení kapacity jeslí a mateřských škol, novou základní školu na Žižkově  

·   rozšíření finančně dostupné mimoškolní činnosti dětí a mládeže ve školských zařízeních

 

 

 

 

 

 

 

·   bezplatný výchovný vstup do galerií, muzeí a památek pro děti a mládež

 

 

 

 

 

 

 

·   výstavbu pobočky Městské knihovny, rozšíření Domu dětí a mládeže a obnovu sportovišť

·   podporu činnosti občanských sdružení, národnostních menšin a umělců

 

 

 

 

 

 

 

·   ochranu a péči o památky a další historická místa Vinohrad a Žižkova 

·   nová výtvarná díla ve veřejném prostoru městské části

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena