POZVÁNKA

17.9. zasedání ZMČ Praha 3
18.9. od 17 h na OV beseda
Volnost - Rovnost - Bratrství
odkaz revoluce 1789 ve Francii žlutých vest
16.10. v 17 h na OV beseda
Etiopie

20.11. od 17 h na OV beseda
Mezinárodní svaz studenstva

16.12. zasedání ZMČ Praha 3

Akce pro členy
obvodní organizace:
září – listopad:
výroční členské schůze ZO
7. prosince Obvodní konference

 

 

 

 

 

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

 

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Poradna

Poradna

Minimální mzda

          Od 1.1.2019 minimální mzda činí 13350 Kč, 
           tzn. základní hodinová sazba je 79,80 Kč.

Životní a existenční minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Rovněž je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet jejich výše. Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

 

 

 

 

Částky životního minima v Kč za měsíc:

 

 

pro jednotlivce … 3 410

 

 

pro první osobu v domácnosti … 3 140

 

 

pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem … 2 830

 

 

pro nezaopatřené dítě ve věku: do 6 let … 1 740, 6 až 15 let … 2 140, 15 až 26 let (nezaopatřené) … 2 450

 

 

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

 

 

Existenční minimum 2200 Kč za měsíc.

 

 

POLEČNĚ POSUZOVANÉ OSOBY

 

 

• rodiče a nezletilé nezaopatřené děti

 

 

• manželé nebo registrovaní partneři

 

 

• rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami

 

 

• jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

 

 

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

 

 

ZAPOČITATELNÉ PŘÍJMY

 

 

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, podnikání, kapitálového majetku a pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné...) s VÝJIMKOU:

 

 

• příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek

 

 

• příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby

 

 

• náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy

 

 

 peněžní pomoci obětem trestné činnosti

 

 

• sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem

 

 

• podpory z prostředků nadací a občanských sdružení

 

 

• stipendií

 

 

• odměn za darování krve

 

 

• daňového bonusu

 

 

• příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)

 

 

• části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů

 

 

• příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku

 

 

• zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa

 

 

• příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

 

 

ŽÁDOSTI o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR dle místa trvalého pobytu žadatele.

 

 

 

 

Čekáte na zvýšení důchodu ?

Důchodci, který oslaví 85 let věku, se automaticky zvyšuje důchod o 1000 Kč.

Je třeba přeci dotovat výrobce a prodejce léčiv.

Důchodci, který oslaví 100 let věku, se automaticky zvyšuje důchod o 2000 Kč.

S oznámením o zvýšení důchodu obdrží blahopřejný dopis ministra práce a sociálních věcí.

A hned má člověk chuť žít, že … tak si počkáme a po té stovce to s kamarády v hospodě a s kamarádkami v cukrárně roztočíme – Na zdraví český státe a Česká správo sociálního zabezpečení !

 
 

Valorizace důchodů od ledna 2019

Vláda před volbami rozhodla o zvýšení důchodů. Základní výměru navýší o 570 z 2700 na 3270 Kč. Procentní výměru zvýší o 3,4 %.

Takže Andrej Babiš splnil slib ze své předvolební smlouvy s občany. Ještě že ty volby máme. Nebojte se, že by se váš důchod nevešel do peněženky. Firmy již ohlašují zdražování potravin a energií. Co stát dá, kapitál si vezme. Proto se přeci penízkům říká oběživo.

 
Výše nákladů (pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory v roce 2017) srovnatelných s nájemným činí za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině

1

1 944

2

2 660

3

3 478

4 a více

4 194


Výše částek, které se započítávají za pevná paliva, činí za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině

1

711

2

973

3

1 272

4 a více

1 572


Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro:

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet osob v rodině

Měsíční náklady na bydlení dle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

od 100 000

od 50 000
do 99 999

od 10 000
do 49 999

do 9 999

1

7 720

6 114

5 522

4 950

4 763

2

11 004

8 806

8 407

7 2013

6 957

3

14 896

12 022

11 500

9 939

9 604

4 a více

18 577

15 112

14 482

12 599

12 195


b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině

Měsíční náklady na bydlení dle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než
100 000

od 50 000
do 99 999

od 10 000 do 49 999

do 9 999

1

4 357

4 357

4 35-

4 357

4 357

2

6 429

6 429

6 429

6 429

6 429

3

8 880

8 880

8 880

8 880

8 880

4 a více

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

 

 

 

Protikuřácký zákon
 

Od 31. května 2017 platí zákaz kouření:

  • v restauračních zařízeních, bez výjimek v podobě stavebně oddělených prostor nebo kuřáren (zákaz se však netýká kouření vodních dýmek a elektronických cigaret);

  • na nekrytých zastávkách, nástupištích veřejné dopravy;

  • v zoologických zahradách, ovšem výjimkou vnějšího vyhrazeného prostoru pro kouření;

  • ve vnitřních prostorech zdravotnických zařízení ( s výjimkou možnosti kuřárny na uzavřeném psychiatrickém oddělení apod.), zákaz byl rozšířen na prostory související s provozem tohoto zařízení – přilehlé chodby před ordinacemi nebo nemocniční čekárna;

  • ve vnitřních i vnějších prostorech všech typů škol. Zákaz kouření a užívání elektronických cigaret na veřejných prostranstvích v okolí škol bude moci zavést obec obecně závaznou vyhláškou;

  • ve vnitřních zábavních prostorech a v prostorech, které zábavě primárně neslouží, ale koná se v nich například ples, diskotéka, výstava nebo koncert.

Výjimky ze zákazu kouření
V nákupních centrech a mezinárodních letištích budou moci být i nadále tzv. kuřárny, ale při splnění určitých podmínek.
Užívání elektronických cigaret bude zakázáno všude tam, kde zákon zakazuje kouření, z výjimkou provozoven stravovacích služeb, prostoru v zoologické zahrady a stavebně oddělených kuřáren tam, kde je zákon povoluje.
Zákaz kouření podle tohoto návrhu se netýká budov věznic, s výjimkou jejich veřejnosti volně přístupných vnitřních prostor.
Sankce za nedodržení zákona budou mít podobu pokuty, ale i zákazu činnosti. Za porušení zákazu kouření bude možno kuřákovi uložit pokutu až 5 000 Kč. Za prodej alkoholu a tabáku osobě mladší 18 let bude hrozit fyzické osobě pokuta až 150 000 Kč a v případě, že by se jednalo o prodej osobě mladší 15 let bude horní hranice sazby pokuty dvojnásobná. Právnické osobě v takovém případě hrozí pokuta v řádu miliónů korun a zákaz činnosti až na dva roky.

 

 

 

Zvýšení měsíčního příspěvku na péči od 1. srpna 2016

   

Stupeň závislosti

Mladší 18 let

Starší 18 let

I.lehká

3 300,-

880,-

II.středně těžká

6 600,-

4 400,-

III.těžká

9 900,-

8 800,-

IV.úplná

13 200,-

13 200,-

Možnost zvyšování starobního důchodu za práci v důchodu

Od 1.1.2010 platí, že pracujete-li, tedy máte výdělek zakládající účast na důchodové pojištění, při pobírání starobního důchodu (u předčasných starobních důchodů to platí od dovršení důchodového věku), lze si požádat u České správy sociálního zabezpečení o zvýšení procentní výměry důchodu za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti, vyloučené dny (např. nemoc) se odečítají, o 0,4 % výpočtového základu, z kterého byl důchod vypočten.

Přivýdělek při výplatě předčasného starobního důchodu

Při pobírání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nelze vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění.

Výdělečná činnost nezakládá účast na důchodovém pojištění, pokud rozhodný příjem ze zaměstnání nedosahuje 2500 Kč za kalendářní měsíc, u dohody o provedení práce výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesáhne 10000 Kč, u podnikání osoby samostatně výdělečně činné v roce 2016 nepřevýší roční příjem 64813 Kč

 Vycházky nemocných
Pacient sděluje ošetřujícímu lékaři adresu svého pobytu v době nemoci. Lékař může povolit vycházky nemocnému nejvýše v rozsahu 6 hodin denně v době od 7 do 19 hodin dle uvážení o zdravotním stavu pacienta a nenarušení léčby. Pokud kontrola zjistí porušení režimu, může být pacient postižen například krácením nebo odnětím nemocenského.

Exekuce z důchodu v roce 2016

Nezabavitelná částka pro dlužníka činí 6178,67 Kč. Za každou osobu, kterou dlužník vyživuje, se nezabavitelná částka zvyšuje o 1544,67 Kč. Když výše důchodu je nižší než nezabavitelná částka, nelze zavést z důchodu exekuční srážku. Částka, nad níž se zbytek důchodu dá srazit bez omezení, je 9268 Kč.

Jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2016

V únoru bude každému důchodci vyplacen příspěvek ve výši 1200 Kč. Náleží každému důchodci, pobírajícímu v únoru důchod nebo jeho část z českého důchodového pojištění, pokud byl tento důchod přiznán před 1.1.2016. Pokud pobírá více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou. Příspěvek bude vyplacen stejně jako důchod, tj. v hotovosti nebo na účet, automaticky bez žádosti o něj. Důchodcům, kterým je z důchodu prováděna exekuční srážka, bude příspěvek vyplacen v plné výši. Při prokazování výše příjmů pro účely dávek státní sociální podpory se k příspěvku nepřihlíží.                 

 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena