POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Místní politika

Místní politika

Vzhůru na kola a vpřed, ale bezpečně

(15.12.2015)

V komisi pro dopravu jednáme již několik měsíců o budoucnosti cyklodopravy v městské části. V minulém funkčním období se tehdejšímu radnímu panu Rutovi nepodařilo prosadit v Radě schválení cyklogenerelu, který na zakázku zpracoval odborník. Nyní při jednání zda a jak novelizovat tento dokument se různí pohled členů komise na trasování značených hlavních tahů pro cyklisty při zajištění jejich bezpečnosti ve společném provozu s automobily a s povrchovou městskou hromadnou dopravou (např. na Vinohradské a v Seifertově ul.). Od zkušenosti ze svého cyklistického mládí, kdy jsem byl v ulici Pod Krejcárkem vytlačen náklaďákem na chodník, kde jsem skončil po pádu naštěstí jen lehce otlučen s dírou v kalhotách, cyklistům v ulicích sic fandím, ale za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti. Pokud někdo chce jezdit po hlavní ulici v provozu aut a tramvají, nelze mu v tom bránit, ale je to jeho risk. Pro většinu cyklistů, tedy i pro starší a rodiny, navrhuji jako doporučené bezpečnější značené trasování po samostatných stezkách, jako je to u cesty od hlavního nádraží ve stopě bývalé dráhy přes Vítkov za Krejcárek neb na Balkán (žel chybí pokračování) a mohlo by tak být i kolem hřbitovů, a po vozovce vedlejšími ulicemi, kde bych se přimlouval za omezení maximální rychlosti, dle původního cyklogenerelu 30 km/h, což by bylo i zvýšením bezpečnosti pěších na přechodech bez „zeber“. Po takovém řešení i já vyzvu každého s bicyklem na vlastní či elektrický pohon: „Vzhůru na kola a vpřed!“

Pavel Ambrož, člen komise pro dopravu Rady MČ Praha 3

Proč se zřizují komise Rady městské části Prahy 3?

(16.11.2015)
Domnívala jsem se, že jako poradní orgán RMČ, jako skupina členů, troufnu si říct „odborníků“, kteří se zabývají konkrétní problematikou, které rozumí. Ale jako členka komise pro bytovou politiku (KBP) jsem se zcela jistě mýlila. Tak důležitý dokument, jako jsou Pravidla bytové politiky Městské části Praha 3, byl vytvořen a připraven jako materiál do programu posledního zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 bez jakéhokoliv projednání a připomínkování právě KBP. Členové KBP obdrželi e-mailem pravidla s termínem, do kdy se mají připomínky podat. Všichni se pečlivě připravili, projednali ve svých politických klubech a přišli na jednání KBP s tím, že se dostaví zástupce starostky pan Gregor, v jehož kompetenci bytová politika je. Pan Gregor přišel a oznámil celé komisi, že Pravidla právě schválila Rada městské části Praha 3. Bez připomínek KBP. Komise zasedá pravidelně každý druhý týden, řeší stovky žádostí nejen o byt, ale výměny bytů, přisloučení bytů, nájemní smlouvy apod. Neřeší „jen“ přidělování bytů, to by se nejmenovala KBP. A kdo jiný, než tito členové by měli mít přehled, znalosti a praxi, jak to s bytovou politikou na Praze 3 je? Předseda KBP podal protest proti tomuto jednání, a naštěstí to dobře dopadlo. Pravidla byla z programu jednání zastupitelstva vyřazena a jednání budou pokračovat i s KBP. Takže snad do konce roku bude jasná koncepce a schválena Pravidla bytové politiky MČ Praha 3.

Mgr. Alena Hronová, členka komise pro bytovou politiku Rady MČ Praha 3

Hluk do přírody nepatří

(8.10.2015)

Byl jsem vychován rodiči z generace, která si vážila přírody a vedla svá dítka k úctě k ní. Rád se projdu oázami přírody, místy klidu a zeleně, v naší městské části – po hřbetu Vítkova, po vrchu Sv. Kříže s Parukářkou a po Židovských pecích. Maminka říkávala: „Mlč a dýchej“.

Žijeme v miliónovém městě potřebujícím dopravu, která ale produkuje i značný hluk i stres. Přesto některé politické strany a spolky, někdy pod záštitou žižkovské radnice, se v posledních desetiletích rozhodly narušovat odpočinek nejen návštěvníků Parukářky, ale i bydlících v širokém okolí, akcemi s mnoha decibely hluku z reproduktorů. Další neohlášené hlučné akce tam koná nájemce občerstvení. Místním obyvatelům došla trpělivost a stěžují si, oprávněně. Řešení vedení radnice: Změříme dosah a sílu hluku a budeme regulovat akce.

Žel výsledek měření říká, že při každém pokusu došlo aspoň v některém měřícím bodě k překročení limitu. Hluk zůstává, jen Vám občané jej budou pouštět po dobu, po kterou to umožní hygienické normy. Stěžovatelé si zvyknou? Kde končí svoboda jednoho a začíná svoboda druhého? Antické Řecko a Řím před více než dvěma tisícovkami let vymyslely pro setkávání lidí a jejich akce fóra (dnešní náměstí) a stadióny. Městská část má 15 náměstí všech velikostí a vlastní fotbalový stadión. Tedy dost místa pro akce všech velikostí. Příroda může zůstat pro odpočinek. Nemlčme k tomu, ať máme kde dýchat!

Pavel Ambrož, člen komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 3

Vinohradská pro obsluhu čtvrti

(10.5.2015)

Snad za dva roky má být zahájena rekonstrukce Vinohradské vyvolaná potřebou dopravního podniku obnovit tramvajové těleso. Magistrátní IPR chtěl využít situaci a proměnit celkově provoz a vzhled jedné z významných tříd vedoucích z centra města na východ. Provedl průzkum mezi obyvateli, z kterého vyplynulo, že je zájem o proměnu vedoucí k zlepšení životního prostředí. Dle toho očekávám, že s ohledem na šíři ulice z konce 19. století, budou především zohledněny potřeby místních obyvatel a pracujících, tedy bezpečnost, pěší prostupnost prostoru a preference městské hromadné dopravy. Posunutí zastávek obou směrů do společného místa s nástupem z úrovně chodníku. Více přechodů na křižovatkách, semafory preferující tramvaje i chodce. Auta by měla po celé délce mít místo pro jeden pruh v každém směru (mimo tramvajové těleso) bez odbočovacích pruhů. Chodníky s povrchem z kostek, v širších místech lavičky, plánovanou výsadbu stromů ale omezí rozvody sítí pod chodníky. Věřím, že po budoucím omezení provozu na magistrále a dostavbě městského okruhu bude i pro cyklisty bezpečné projet Vinohradskou. Přesto raději doporučuji značené trasy vést při zdi Olšanských hřbitovů, Lucemburskou, Mánesovou a Španělskou, a také Kouřimskou, Slezskou a Římskou. Žel, ale musím konstatovat, že nyní IPR předkládá studii, v níž částečně ustupuje automobilové dopravě a obávám se, že v konečném řešení se dočkáme jen zachování podobného provozu v obnoveném vzhledu.

Pavel Ambrož, člen komise pro dopravu Rady MČ Praha 3

Školky pro děti

Školky pro děti

(27.4.2015)

Komunisté považují předškolní zařízení, mateřské školy a jesle, za výchovná zařízení, nikoliv jen za hlídací (případně sociální)službu. Proto jsem v devadesátých letech byl vždy proti rušení mateřských škol v Praze 3. Po poslední vlně zvýšené porodnosti radní museli hledat nové prostory a řešení pro umístění nejmenších dětí do mateřských škol. Musí se stavět nové školky,používají se prostory v základních školách, kam ale vlna vícepočetných ročníků dětí bude směřovat. Špatné rozhodnutí zastupitelů z ostatních politických stran nás stojí desítky miliónů z rozpočtu navíc. Žel v nešťastných usneseních se dál pokračuje. Rada se letos rozhodla splnit si rychle úkol z koaliční smlouvy výstavbu školky pro děti mladší 3 let na úkor existující mateřské školy v Bukové, která byla určena i pro děti vyžadující specifické zdravotní a dietní zabezpečení. Místo její opravy za pár miliónů, bude zbořena a na jejím místě vyroste modulová stavba pro koaliční záměr za desítky miliónů. Rodiče brzy zjistili, že v ostatních školkách nebude o jejich děti postaráno, jak jsou zvyklý v Bukové, a přišli s peticí na radnici. Starostka a radní nedokázaly sjednat s nimi a s personálem z Bukové kompromis, tj. přechod do nově v dubnu otevřené jarovské školky, ale i se zachováním zdravotního a dietního provozu na úrovni ve školce v Bukové. Jeden dobře zavedený projekt tak končí. Přitom v Jeseniově ulici stojí dlouhodobě nevyužitý bývalý zdravotnický objekt, který nedokázala získat na ministerstvu financí celá ta řada starostů a starostek, objekt vhodný i pro tu školku pro děti mladší 3 let.

Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3

Do některých obchodů a za službami daleko

(13.4.2015)
 V roce 1990 skončila doba jednotných cen stanovených státním cenovým úřadem, kdy zákazník zašel do obchodu za rohem nebo zajel o kilometry dál a zaplatil za stejný výrobek stejnou cenu, což v tržním hospodářství již nezažijeme. Ale skončila tehdy i doba rozhodování radnice o síti obchodů a služeb v Praze 3, kde příslušný odbor, za pomoci aktivu 80 občanských výborů jako zpětné názorové vazby občanů z místa bydliště, zajišťoval plošné rozložení provozoven obchodů a služeb na území městské části tak, aby byla dodržena docházková vzdálenost, především pro časté a denní nákupy, neb dojezd městskou hromadnou dopravou. Rokem 1990 se rozběhly změny vlastnictví nemovitostí (restituce a privatizace), ukončení činnosti státních podniků … a malá privatizace nebytových prostor. Tato privatizace měla jednu zásadní chybu – nabízelo se, kdo dá víc za určitý nebytový prostor, nikoliv kdo bude dál provozovat na místě zavedenou provozovnu (řeznictví, papírnictví …). Výsledkem bylo rozrušení původní sítě obchodů a služeb, které dosud nebylo napraveno. Nepomohl tomu ani příchod obchodních řetězců, které se více méně rozložily v místech bývalých samoobsluh potravin. Naopak, staly se silnými protihráči obchodů v jejich okolí. A tak máme i hlavní ulice plné heren, hospod, bazarů i nevyužitých prostor, ale mnohé služby chybí. Určitě by na to neměla radnice zapomínat při rozhodování o zaplnění obecních nebytových prostor a při komunikaci s občany, živnostníky a ostatními majiteli nemovitostí.
 
Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3
Kam se ztratili zastupitelé?

Kam se ztratili zastupitelé?

(3.3.2015)

  Jsem zastupitelkou za KSČM již třetí volební období. Svoji práci zastupitele vnímám jako povinnost vůči voličům, kteří mně při volbách dali svůj hlas. Je pro mě samozřejmostí účast v komisích či výborech, které jsou na radnici ustanoveny právě pro vyřizování žádostí, podnětů, stížností a dotazů občanů vůči Městské části (MČ) a následnou zpětnou vazbou z městské části k nim, občanům. Ale k mému překvapení, ač tak bylo v minulých 8 letech, je tomu nyní jinak. Zastupitelé se nějak z této práce vytratili. V komisi pro bytovou politiku jsem zůstala já jediným zastupitelem, a to nás tam je 8 členů.

Pokud nemá MČ Praha 3 jasně daná pravidla k pronajímání bytů a rada MČ si stanovila pro posuzování žádostí o byt jako doporučující orgán komisi pro bytovou politiku, tato komise by měla být složena především ze zastupitelů, kteří za svá rozhodnutí nesou politickou odpovědnost. Neboť to, s kým MČ uzavře novou nájemní smlouvu k bytu, je věc čistě politická. Rada MČ si může určit, komu byt přidělí a nikdo ji v tom nemůže omezit. Je odpovědná pouze voličům, neboť je to čistě samosprávný akt. Argument, že jednotlivé strany, na místo zastupitelů, nominovaly do komise odbornou veřejnost, je udržitelný pouze v případě, že by se opravdu o odbornou veřejnost jednalo. Což v případě studentů a některých dalších „odborníků“ je velmi diskutabilní.

Alena Hronová, členka Zastupitelstva městské části Praha 3

Pro městskou hromadnou osobní dopravu

(7.2.2015)

Pár měsíců před zprovozněním prodloužení trasy metra A do Motola organizátor pražské hromadné osobní dopravy (ROPID) projednává s městskými částmi změny v této dopravě navazující na dostavěnou část metra. Trochu pozdě, vždyť o nových stanicích metra bylo rozhodnuto již dávno před zahájením stavby. Dle mého názoru by každá městská část měla znát své potřeby na městskou dopravu a průběžně ji projednávat s příslušnými odbory na magistrátu, s ROPID a s dopravním podnikem. Naše městská část by určitě nadále měla trvat na vedení nové trasy metra od hlavního nádraží, Prokopovo n. - nádraží Žižkov - Chmelnice a dál do Vysočan. Mělo by se usilovat o návrat tramvaje do Husitské ulice ke spojení s Karlínem, případně i do Bolzanovy ulice, a také návrat k průjezdu ze Seifertovy ulice do Hybernské k Masarykovu nádraží. Usilujme o možnost přijet s kufry tramvají až před vchod do haly hlavního nádraží. Naopak konečnou Olšanské hřbitovy považuji již za nadbytečnou a měla by uvolnit prostor pro sloučení parku na náměstí Jiřího z Lobkovic. K vykrytí kolejové dopravy by mohla být zajímavá autobusová linka z náměstí Jiřího z Poděbrad – Ondříčkova (věž s rozhlednou) – Olšanské n. – Jeseniovou – Malešickou k jarovskému sídlišti. Dopravní podnik by měl respektovat život ve městě, tedy v pátek, v sobotu a v neděli prodloužit provoz metra a denních linek do cca 1 hodiny v noci.

Pavel Ambrož, člen komise pro dopravu Rady MČ Praha 3

Vyjádření k Žižkovskému masopustu

Vyjádření k masopustu Městské části Praha 3

(3.2.2014) autor: Alena Hronová

Masopustu jako lidové zábavě místních obyvatel, která by měla být součástí městského folklóru, fandíme. Ale měla by se na jeho přípravě a organizaci podílet především místní občanská sdružení za technické podpory radnice. Finanční pomoc bychom očekávali především od místních podnikatelů, především z oblasti pohostinství a turistiky.

Alena Hronová

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena