PETICE

.petice_lithium.doc e-mail: kubadnes@seznam.cz

www.facebook.com/kubadnes 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

24.2. v 8 h na Olšanech

pietní akt
24.2. v 9 h na OV

zasedání obvodní konference

26.2. rozdávání Haló novin

6.3. v 15 h na Olšanech
setkání LKŽ u J. Jabůrkové
7.3. v 17 h na OV beseda

20.3. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

22.3. v 17 h na OV beseda

Po konferencích před sjezdem

26.3. rozdávání Haló novin

4.4. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

26.4. v 17 h na OV beseda

s účastníky sjezdu

30.4. rozdávání Haló novin

2.5. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

9.5. v 17 h na Olšanech

pietní akt

28.5. rozdávání Haló novin

31.5. v 17 h na OV beseda

o Haló novinách

6.6. v 15 h v Habrové na Jarově

Dětský den

18.6. rozdávání Haló novin

12.6. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

28.6 v 17 h na OV beseda

5.9. v 15 h v Habrové na Jarově

Dětský den

18.9. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

3.10. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

25.10. v 17 h na OV beseda

Vznik Československa

7.11. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

5.12. v 15 h na OV

předvánoční setkání LKŽ Praha 3

18.12. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

Akce k seznámení s názory

a návrhy KSČM (vždy od 15 h):***

Potřebujete se setkat se zastupiteli,
s vedoucími představiteli KSČM z Prahy 3 ?
NÁVŠTĚVNÍ HODINY
vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin
v sídle OV KSČM Praha 3
v Baranově 1833/11

 

***

Pořádá SPaS  v budově DOS
(Churchillovo náměstí v Praze 3):
15.2.2018 od 17,00 hodin
seminář Co dnes chceme
od parlamentních levicových stran

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

předchozí 1-1011-2021-28 další

Odpovědi kandidáta do senátu Pavla Ambrože na otázky Pražského deníku

(11.9.2012)
1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Členové strany si mne vybrali.

2. Kde jste do této doby pracoval?

V ZPA technickým kontrolorem do roku 1992 a po té na ČSSZ, kde dávkuji důchody.

3. Co byste v Senátu ČR chtěl prosadit/změnit?

Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání dětí a sociální zabezpečení jejich opatrovníků, sociálně zdravotní zabezpečení seniorů. Zastavit zvyšování důchodového věku. Řešit nezaměstnanost a bezdomovectví nabídkou vzdělávání a práce s bydlením sociálně vyloučených. Zavést regulační podmínky pro stanovení nájemného a stanovení sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné. Zlepšit ochranu přírody, přírodních zdrojů a památek. Podpořím stažení vojáků ze zahraničí a vystoupení z vojenské složky NATO, progresivní daně z příjmů, nulovou DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění. Navrhnu posílit postavení zastupitelstva vůči radě.

Odpovědi kandidáta do Senátu Pavla Ambrože pro dotazník Region Revue

Odpovědi kandidáta do Senátu Pavla Ambrože pro dotazník Region Revue

(10.9.2012)
1. Co vás přivedlo do politiky?
Příkladem mi byl vždy táta, rovný a přímý chlap, člen strany od roku 1936, ačkoliv pracoval u Bati, kde to bylo zakázané. Zájem o politické dění ve mně již v dětství probudil rok 1968. Po změnách na radnicích po Listopadu jsem za KSČM byl poprvé zvolen na žižkovskou radnici v listopadu 1990.
2. Jaký je váš názor na instituci senátu? Je k něčemu dobrý? A pokud ne, proč usilujete o kandidaturu na post senátora?
Náš malý stát by vystačil jen s jednokomorovým parlamentem. Dokud bude existovat systém dvou komor, bude každá politická strana usilovat o volební úspěch do každé. I politická strana, jež chce senát zrušit, musí získat na to hlasy v obou komorách. Hlasoval bych pro to. Ale než na to dojde, budu v senátu pracovat ve prospěch většiny občanů České republiky.
3. Kdybyste měl vybrat ze svého volebního programu jedinou věc, kterou byste mohl prosadit a žádnou jinou, která by to byla?
Zákon o progresivní dani z příjmu, nulové DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění.
4. Máte nějaké koníčky pro volný čas? A máte na ně vůbec čas?
Zálibou je především historie, ale i architektura a urbanismus. Jako oddech pěší turistika – aspoň pár hodin o víkendu v přírodě.
Dotazník pro kandidátky a kandidáty do Senátu od občanské iniciativy Alternativa zdola

Odpovědi Pavla Ambrože na dotazník pro kandidáty do Senátu od občanské iniciativy Alternativa zdola

(8.9.2012)

1. Přímá demokracie a tzv. obecné referendum, kde by občané mohli přímo ovlivňovat zásadní rozhodnutí, zůstává už od roku 1993 přes své zakotvení v Ústavě České repub-liky na republikové úrovni nenaplněným slibem. Podporujete co nejširší uplatňování přímé demokracie, zvláště pak lidová hlasování o nejdůležitějších otázkách na všech úrovních veřejné správy?


Ano


2. Podporujete různé formy účasti (participace) zaměstnanců na řízení, kontrole a výsled-cích podniků i institucí všech typů, ve veřejné správě včetně účasti občanů při zpraco-vání rozpočtů, a to i jejich zakotvení v právních normách nejméně v rozsahu vzorů z členských států EU?


Ano


3. Považujete formu družstva (ať již výrobního, odbytového, zemědělského, bytového, či v sociální nebo kulturní oblasti) za nadále perspektivní formu hospodaření a řešení řady místních problémů, která zasluhuje podporu veřejné správy, včetně zvláštního zá-kona, jak je tomu v řadě zemí?


Ano


4. Domníváte se, že stabilizace veřejných rozpočtů a vyvedení ze současné krize celosvě-tově i v naší zemi je nutné hledáním nových rozvojových cest, ne škrty a omezováním veřejných programů?


Ano


5. Jste pro legislativní i exekutivní podporu vytváření nových komunitních a lokálních způsobů řešení různých problémů a posílení vzájemné důvěry v komunitách různého druhu, včetně obcí a jejich částí (např. vzájemná spolupráce, poskytování výhod a pod-pora cestou vzájemného poskytování služeb a zboží mezi právnickými i fyzickými oso-bami, využití „lokálních měn“ jako zvláštních zúčtovacích prostředků a další formy tzv. lokální ekonomiky)? Vidíte v tom možnou cestu rozvoje v místech s hospodářskými a sociálními problémy?


Ano, především obcí.


6. Souhlasíte spíše s posilováním jistot a práv zaměstnanců spíše, než s jejich omezováním podle postupu, který uplatňuje současná vláda?


Ano


7. Jste pro podporu a organizaci pracovních příležitostí i cestou orgánů veřejné správy v celém jejich systému, a to jako jednoho z jejich hlavních úkolů podílejících se na účel-né plné zaměstnanosti, včetně jeho vtělení do právního řádu?
Ano


8. Podporujete snahu současné vlády zákonem omezit nebo vymezit právo na stávku?


Ne


9. Budete podporovat akce obcí i hospodářských subjektů směřující k ekonomicky účin-nému snižování jejich energetické závislosti na centrálních dodavatelích energií a širší rozložení energetických zdrojů pro zvýšení bezpečnosti a jistoty dodávek cestou malých a středních vodních elektráren, tepláren na biomasu, generátorů na bioplyn, větrných a fotovoltaických elektráren apod.?


Budu podporovat preventivní neplýtvání ve spotřebě elektřiny a pokud výstavbu energe-tických zdrojů tak těch, které by řešily vyšší přírůstek příkonu do sítě při menším záboru plochy a za menšího poškození životního prostředí. Některé v otázce uvedená řešení v české praxi nejsou tak ekologická, jak se propagují, neuvádí se jejich skutečné finanční náklady, nároky na přenosovou soustavu, poškození přírody a tváře krajiny, zábor země-dělské půdy, kde by se měla zabezpečovat spíš potravinová soběstačnost.


10. Jste pro zachování veřejnoprávních médií (Česká tisková kancelář, Český rozhlas a Čes-ká televize) s výrazným zlepšením jejich hlavního poslání – zajišťovat a poskytovat vy-vážené a objektivní zpravodajství a další programy?


Ano, pokud se konečně stanou nezávislými, budou vydávat ověřené pravdivé informace, dají možnost projevu všem, přestanou mne a mé kolegy očerňovat pro naše politické ná-zory a ideu budoucnosti společnosti.


11. Považujete otázku rovných příležitostí mezi muži a ženami v naší zemi za uspokojivě vyřešenou?


Ano, během dvacátého století došlo, i díky socialistům a komunistům, k obratu ve prospěch zrovnoprávnění žen. Zajisté je třeba pokračovat, ale nemělo by se přitom zapomínat na postavení ženy dané přírodou.


12. Souhlasíte s trendem sociální reformy ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (omezovat sociální podporu rodin s dětmi, rodiček, důchodců, postižených osob atd.)?


Ne


13. Jste pro zvyšování účasti občanů na hrazení zdravotní péče?


Ne, zájmem státu má být zdravá společnost, tedy zdravotnictví zcela zdarma.


14. Souhlasíte s vyvedením části prostředků určených dosud na veřejné důchodové pojiš-tění do soukromých fondů (opt-out, tzv. II. pilíř) v rámci reformy důchodového systé-mu?


Ne, protože to bude na úkor těch, co si to nebudou moci dovolit nebo do takového celo-životního risku nebudou chtít jít. Ostatně možnost navíc se pojistit mimo státní sociální zabezpečení měl a má každý, tak kdo na to má a má chuť své vydělané prostředky inves-tovat do pojištění na seniorskou část života, mohl a může tak učinit, ale jen za své.


15. Souhlasíte s nutností podstatně zvýšit potravinovou soběstačnost, a to i podporou le-gislativních opatření?

 
Ano


16. Je pro Vás důležitější regulace internetu a kontrola jeho uživatelů v zájmu ochrany au-torských práv a ochrany před ilegálním obsahem než právo na soukromí, svobodu slova a sdílení informací?


Ano


17. Máte zájem spolupracovat s občanskou iniciativou Alternativa zdola, jejíž aktivity jsou přednostně zaměřeny do oblastí zahrnutých v předchozích otázkách?


Ano

Chcete-li něco občanské iniciativě Alternativa zdola sdělit, např. ze svých programových priorit nad rámec uvedených otázek, učiňte to zde:


Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti
a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů.
Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
– zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním prostředí
– zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich opatrovníků
– sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového věku
– řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce s bydlením sociálně
vyloučeným
– dostupné veřejné služby
– zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního ná
jemného v obecních bytech pro potřebné
– ochrana přírody a přírodních zdrojů
– ochrana a oprava památek
– stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí církvím;
dohodnout jejich společnou správu státem, kraji, obcemi a církvemi
– prevence a postih kriminality; rovnost občanů před zákonem
– stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO
– progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb sociální
ho a zdravotního pojištění
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů, nejen referendem.

Odpovědi kandidáta do Senátu Pavla Ambrože na otázky časopisu Romano hangos

Odpovědi kandidáta do Senátu Pavla Ambrože na otázky časopisu Romano hangos

(7.9.2012)
1. Koho byste rádi viděli ve funkci prezidenta a proč ?

Předsedu KSČM JUDr. Vojtěcha Filipa. Má patřičné vzdělání a dlouholetou praxi v poslaneckých funkcích. Hájí české zájmy - nezávislí, on i politická strana, na zahraničních partnerech.

2. Koho byste považovali za nejhorší možnou volbu ?

Osoby a navržení z politických stran, které vnucují cizí zájmy na úkor potřeb české společnosti (např. Schwarzenberg, Sobotka z ODS).

3. A co by nově zvolený prezident měl činit v oblasti tzv. romské problematiky ?

Měl by se vyjadřovat jako přísný ale spravedlivý táta. Pokárat i pochválit. Nebát se, jak na jeho výroky budou reagovat média. Práci ve věci musí vykonat vláda a parlament ve spolupráci s kraji a obcemi.
Prezentace kandidáta do Senátu Pavla Ambrože v Radničních novinách

Prezentace kandidáta do Senátu Pavla Ambrože v Radničních novinách

(6.9.2012)
Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů. Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich opatrovníků, sociálně zdravotní zabezpečení seniorů. Zastavit zvyšování důchodového věku. Řešit nezaměstnanost a bezdomovectví nabídkou vzdělávání a práce s bydlením sociálně vyloučeným. Zavést regulační podmínky pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné. Zlepšit ochranu přírody a přírodních zdrojů, a záchranu památek. Jsem proti vydávání státního majetku církvím a privatizaci náboženských nemovitostí církvím. Navrhnu dohodu o společné správě tohoto majetku státem, kraji, obcemi a církvemi. Podpořím prevenci a postih kriminality, rovnost občanů před zákonem, stažení českých vojáků ze zahraničí, vystoupení ČR z vojenské složky NATO, progresivní daně z příjmů, nulovou DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění, ale i regulačních poplatků ve zdravotnictví.
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů, nejen referendem.

Pražskénovinky.cz: Kandidátem KSČM do Senátu je Pavel Ambrož

(1.9.2012)

Kandidátem KSČM do Senátu je ve volebním obvodu 26, který pokrývá čast Prahy 2, Prahy 3 a časti Prahy 9 a 10, Pavel Ambrož.

Ten se narodil v úterý 19. srpna 1958 v Praze. V roce 1977 získal maturitu na Střední průmyslové škole elektrotechnické (obor měřící a automatizační technika). Během základní vojenské služby se stal svobodníkem, útvaru radiotechnického zabezpečení u letectva.

Pavel Ambrož byl do srpna 1992 technický kontrolor ve výrobě (většinou výstupní kontrola) v podniku Křižík s. p. (dříve název ZPA Košíře k. p.), v září 1992 nezaměstnaný, od října 1992 referent dávkového odboru České správy sociálního zabezpečení (důchody).

Od roku 1981 se veřejně činným. Pavel Ambrož je zakladatel společenství Komuna, v letech 1981-90 člen Občanského výboru č. 76 v Praze 3, od listopadu 1990 do října 2002 člen Zastupitelstva MČ Praha 3 (od listopadu 1994 předseda Klubu komunistů-členů Zastupitelstva MČ Praha 3; členem většiny komisí rady, výborů a fondů zastupitelstva, například v letech 1994-8 předseda dopravní komise Rady MČ Praha 3), v letech 2002-10 člen Zastupitelstva hl. m. Prahy (v letech 2002-6 člen výborů sociálního a zdravotního, dopravy, kultury, ochrany památek a cestovního ruchu; v letech 2006-10 člen výborů ochrany památek a cestovního ruchu, sociálního, zdravotního, v roce 2010 člen výboru dopravy a dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy), v roce 2011 člen komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb v Praze, organizátor bezplatné sociálně právní poradny při OV KSČM Praha 3.

Jak prozradil Milan Krajča, člen Výkonného výboru Obvodního výboru KSČM Praha 3, Pavel Ambrož od roku 1983 kandidát a od roku 1985 člen KSČ, v letech 1985-9 místopředseda a předseda základní organizace, od roku 1990 člen KSČM, člen OV KSČM Praha 3 a PR KSČM, od roku 1997 člen odborných sekcí ÚV KSČM (pro sociální politiku a zdravotnictví), v letech 2007-10 člen komise regionální a komunální strategie ÚV KSČM, v letech 2000-6 místopředseda PR KSČM pro komunální politiku (v letech 2000-2 ) a pro odborné zázemí (v letech 2002-6), od roku 2006 člen VV PR KSČM pro odborné zázemí a místopředseda Rady zastupitelů při PR KSČM, člen odborných skupin PR KSČM, od roku 2010 předseda OV KSČM Praha 3.
Mezi jeho záliby patří historie, architektura a urbanismus nebo pěší turistika v přírodě. 

Rozhovor s kandidátem KSČM do Senátu Pavlem Ambrožem na stanici Českého rozhlasu Regina

Rozhovor s kandidátem KSČM do Senátu Pavlem Ambrožem na stanici Českého rozhlasu Regina

(30.8.2012)
Budoucností společnosti jsou naše děti. Je nutné jim zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání a jejich opatrovníkům sociální zabezpečení. Zachovejme pro ně zdravé životní prostředí, přírodu a přírodní zdroje, ale i národní kulturu, tradice a památky. Učme je k rovnosti, k spravedlnosti a k pomoci starším, sociálně potřebným a zdravotně postiženým.

- Co je podle vás největším problémem senátního obvodu, ve kterém kandidujete?

Omezování intenzity provozu na severojižní magistrále; dosud nebudovaná část městského okruhu s vnucovanou jarovskou spojkou, která by přivedla tisíce aut do starého Žižkova. Dále vysoké nájemné a předražený prodej obecních bytů nájemníkům. Likvidace obecního bytového fondu.

- Jak byste z pozice senátora chtěl pomoci tento problém řešit?

U výstavby upřesnit zapojení místních občanů do jednání od záměru do schválení stavby za plné otevřenosti rozhodujících orgánů a investora.
U bydlení poučit se o regulací výše nájemného v jiných zemí, řešit sociální bydlení sociálním nájemným v obecních bytech.

- Považujete protikorupční opatření u nás za dostatečná? Pokud ne, jaká budete podporovat?

Komunisté žádají zákon o majetkovém přiznání, posílit postavení zastupitelstva vůči radě, zlepšit kontrolu státních, krajských a obecních orgánů, organizací a podniků. Ale nejlepší prevencí je spokojená a fungující společnost.

- Měla by se Česká republika aktivně podílet na hlubší integraci Evropské unie?

Vstup do Unie připomínal hluboký předklon japonského podřízeného před nadřízeným. Žel naše představitele chytil houser a zůstali v předklonu před mnoha státy a mezinárodním kapitálem nadále. Takže integraci jen ve prospěch všech občanů Evropy při zachování národů a kultur na jejich územích.

- Jaký by podle Vás měl být měsíční příjem senátora, a to včetně takzvaných náhrad?

Náhrady a úlevy zrušit. Měsíční příjem senátora / poslance by měl činit sto tisíc korun plus nezdaňovaných dvacet pět tisíc na asistenty, pracující na dohody o provedení práce. Částky tedy pevně dané zákonem, nevázané na výši kohosi platu a žádná valorizace.
Rozhovor s Pavlem Ambrožem, senátním kandidátem KSČM

Rozhovor s Pavlem Ambrožem, senátním kandidátem KSČM

(4.8.2012)
- Pro kandidaturu do Senátu jste byl navržen a vybrán na základě práce zastupitele. Kde jste tuto funkci zastával?

V roce 1990 jsem se po deseti letech působení v občanském výboru stal zastupitelem Prahy 3. Na žižkovské radnici jsem byl 12 let, poté jsem byl v letech 2002-10 členem Zastupitelstva hlavního města Prahy.

- Čím jsou pro vás volby do Senátu?

Jsou možností, jak některé problémy, s nimiž se setkávám na pracovišti – dávkuji důchody na České správě důchodového zabezpečení – řešit změnou legislativy. Nepřipustit přitom to, co nám do důchodového systému už od roku 1995 vnucují pravicové strany. Z »vysoké« politiky mne zajímají právě odborná témata, kromě sociální oblasti např. otázky urbanismu a architektury, tj. např. stavebního zákona.

- Na řešení jakých záležitostí z celostátní tématiky byste se jako případný senátor chtěl podílet?

Především bych se chtěl věnovat sociálním otázkám. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek skoro dokončil pod kuratelou ministra financí Miroslava Kalouska likvidaci sociálního státu. Nedovedu si skoro představit, co by ještě chtěli zlikvidovat. Musíme jít proto zpátky a hledat cesty, jak postupně - ale nikoli populisticky jako v posledním roce vlády Jiřího Paroubka – s rozmyslem přemýšlet o sociálních dávkách. Mým volebním heslem je, že naší budoucností jsou děti, proto musíme vyjít ze základu – aby byl vůbec zájem mít děti. Porodné nemůže být jen odměnou, ale musí být takové, aby matka z něho zaplatila tu nejzákladnější výbavu, kterou po porodu potřebuje. Rodičovský příspěvek musí být jednoznačně dán alespoň na tři roky, neboť systém jeslí je téměř zlikvidován. Jesle či paní na hlídání dnes využívají buď ženy, které musejí ze sociálních důvodů hned do práce, nebo ženy, které »jsou za vodou« a chtějí si udržet své vysoké podnikatelské nebo zaměstnanecké postavení. Pro nejširší vrstvy jesle nejsou. Navíc je vhodné z výchovných důvodů, aby děti do tří let byly s matkou. A příspěvek musí být takový, aby z něho matky dostatečně vyžily.

- Nehrozí zneužití?

V čem se to zneužívá? Pokud to nějaká skupina obyvatel, která je minoritou, zneužívá, tak se na to musí tlačit jinými prostředky. První tři roky života dítěte nejsou o tom, zda chodí, či nechodí do školy, tam je to jenom o tom, zda se matka o dítě stará, nebo ne. Pokud se nestará, tak stát má páky na to, aby se opatrovníkem stal někdo jiný než matka a příspěvek byl převeden na toho, kdo se o dítě bude starat. Posuzování toho, jak se matka o dítě stará, by se ovšem mělo zpřísnit a lhůty by měly být minimální. Prostě říci »odmítla jsi být matkou, tak jí nebudeš«. Pokud matka peníze z příspěvku propije, tak asi nebude mít na výchovu dítěte - a přijde o ně, i o příspěvek. Je to ale o tom, jak pracují sociální pracovníci.

- Jak hledíte na chystané změny důchodového systému?

Rozhodně jsem proti rušení průběžného pilíře. Vzkazuji pánům Drábkovi, Kalouskovi a dalším, že já již jsem ve 2. pilíři, neboť jsem si za socialismu obstaral důchodové pojištění – někdo zase životní, v podstatě jsou to podobné instrumenty. Druhý pilíř tedy vlastně již dávno existuje. Vůbec není důvod, aby vznikal další 2. pilíř na úkor peněz pro 1. pilíř. Lidé by měli vstupovat do 2. pilíře za situace, kdy na to mají a budou mít. Drábkův 2. pilíř bude utvářen na úkor lidí v 1. pilíři, na úkor jejich důchodů budou vyváděny peníze do nového 2. pilíře. Bohatší, kteří mají na spoření ve 2. pilíři, budou mít druhý důchod na úkor těch chudších, na jejichž důchody bude méně prostředků. Druhou věcí je to, jakým postupným způsobem byl přetvořen dávkový systém 1. pilíře. Zde je po dvaceti letech změn co napravovat.
předchozí 1-1011-2021-28 další
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena