POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Názory

Názory

25. výročí KSČM

(28.2.2015)

Soudružky a soudruzi,

 

na území naší vlasti již 94 let existuje komunistická strana. Celostátní i územní činnost KSČ i KSČM v Praze 3 byla od roku 1921 uskutečňována členstvem a volenými orgány v podmínkách prvé republiky a ilegálně za okupace. Následně po roce 1945 se přes 40 let realizoval projekt socialistické a komunistické společnosti v komplikovaných historických podmínkách. Jeho postupné naplňování napomohlo prosazovat pozitivní ekonomické, sociální i kulturní přeměny a blokovat agresivitu kapitalismu. Přineslo to užitečné výsledky v životě občanů i k nástupu postupné realizace významných změn k přetváření i rozvoji významné pražské městské části – Žižkova. Po „velkém třesku“ na konci 20 století, po pádu prvého pokusu o evropský socialismus a nástupu globálního kapitalismu, včetně vazby na závěry mimořádného sjezdu KSČ v prosinci 1989, nastalo pro komunistickou stranu, její orgány a členy složité období s dopady na občanskou i stranickou činnost. Odráželo se to ve směsici různorodých názorů, existenci platforem ve straně, různých doporučení na další existenci a činnost strany při poklesu členů po roce 1990. Pro vlastní utváření KSČM, jakožto politické strany a její konkrétní podoby, měly stěžejní důležitost závěry a usnesení Olomouckého sjezdu. Komunistická strana Čech a Moravy vznikla 31. března 1990 na ustavujícím sjezdu a svou činností zůstala integrální součástí české politiky. Závěry II. sjezdu KSČM, který se konal dne 12. až 13. prosince 1992 na Kladně (přijatý Program KSČM, Úkoly KSČM v nejbližším období 1993-94, Stanovy KSČM, usnesení II. sjezdu, zvolení předsedy ÚV J. Svobody, místopředsedy M. Grebeníčka, předsedů ÚRK O. Zmítka a ÚRoK J. Machalíka) se vyjádřil další postup i směry konkrétní práce strany. V živé paměti na toto a následné období mnozí vzpomínáme na uskutečňované akce, kterým byla shromáždění pražských komunistů v holešovické sportovní hale, v Lucerně, v Domě železničářů, První máje ve Vokovicích a na Džbáně…a od roku 1992 aktivy pražských komunistů na Jarově (zajišťované OV Praha 3), jako konkrétní projevy k nástupu do činnosti komunistů v náročnějších podmínkách. Jak to zažívala strana, naši tátové i mámy v předmnichovské republice a nás to čekalo od roku 1990. Bylo nám vyhrožováno, včetně zákazem strany, ale my jsme obstáli.
Koncem března 2015 uplyne 25 let od založení KSČM, ve kterém strana svou činností stanovenou na osmi sjezdech prokázala oprávněnost politické existence i akceschopnost. Nebyla zvolena snadná cesta. 75 % členstva ve stranickém referendu o názvu strany bylo pro zachování osvědčeného označení – komunistická strana. To bylo významné ideově názorové rozhodnutí.  V důsledku církevních požadavků byla k 30.9.1990 ukončena činnost sekretariátu OV KSČM Praha 3 v Roháčově ulici č. 66. Obětavostí desítky žižkovských a vinohradských komunistů započala jeho nová tvorba v Baranově ulici č. 11, kde téměř 25 let sídlíme. K 30.6.1990 bylo v Praze evidováno 57 609 komunistů, z toho v Praze 3 celkem 3 200 členů s průměrným věkem 63 let ve 42 základních organizacích. Nyní k 25.2.2015 je v Praze 3 evidováno 228 členů s průměrným věkem 76 let, kteří se podílí na činnosti ve 12 základních organizacích. Akce, stranickopolitická a masová činnost, komunistů v Praze 3, byla promítnuta ve vydaném dokumentu Pamětníku událostí a faktů zahrnující činnost komunistů v období 15 obvodních konferencí KSČM v Praze 3 konaných do roku 2012. Od roku 1990 funkci předsedy OV vykonávali soudruzi Holman, Tomrle, Pekárek, Karban, Ambrož, předsedy ORK soudruzi Macek, Dluhoš, Konšelová, Bedlivá a předsedy ORoK soudruzi Holman a Herna. Při této významné jubilejní příležitosti vzpomeňme a oceňme značný počet členů strany, kteří obětavě vykonávali volené funkce v obvodních orgánech KSČM, předsedů a členů výborů ZO, hospodářů, revizorů a vedoucích stranických skupin. Patřili mezi ně již nežijící angažované osobnosti jako soudruzi Strouhal, Bok, Klíma, Dluhoš, Macek, Hejna, Šimánek, Šámal, Gebauer, Zavadilová, Havelka a další. Vliv aktivně prováděné politiky strany se odrazil při místních volbách v roce 1990, kdy do ZMČ v Praze 3 bylo zvoleno 7 komunistů. Po posledních volbách v roce 2014 nás zastupují na žižkovské radnici s. Ambrož a s. Hronová. Naše ocenění si zaslouží členové strany pracující aktivně v Levicovém klubu žen, Svazu důchodců i v dalších organizacích, kteří tam v uplynulém čtvrtstoletí usilovali o obhajování a realizaci politiky KSČM. Bilancování a zkušenosti z čtvrtstoletí činnosti obvodní organizace využijme v jubilejním roce 2015 na:
1. V obsahovém zaměření a uskutečnění akcí k 70. výročí osvobození Československa Rudou armádou a konce druhé světové války pro náš další bezpečný i mírový život. 2. K důslednějšímu naplňování rozpracovaných závěrů VIII. sjezdu KSČM včetně zvládnutí stanovené obsahové, organizační a kádrové přípravy výročních členských schůzí a obvodní konference v Praze 3 a následně na pražskou konferenci a IX. sjezd. 3. K navazování potřebných kontaktů se spoluobčany v zájmu naplňování volebního programu KSČM a dalších podnětů k rozvíjení spokojenějšího života všech generací v Městské části Praha 3. 4. K získávání nových členů strany. Buďme hrdi na vykonané ve dvaceti pětiletém období a dle sil a potřeb KSČM v tom nadále aktivně pokračujme.

Čest práci! Zdeněk Karban, člen OV KSČM Praha 3

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena