POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Odpovědi Pavla Ambrože na dotazník pro kandidáty do Senátu od občanské iniciativy Alternativa zdola

Dotazník pro kandidátky a kandidáty do Senátu od občanské iniciativy Alternativa zdola (8.9.2012)

1. Přímá demokracie a tzv. obecné referendum, kde by občané mohli přímo ovlivňovat zásadní rozhodnutí, zůstává už od roku 1993 přes své zakotvení v Ústavě České repub-liky na republikové úrovni nenaplněným slibem. Podporujete co nejširší uplatňování přímé demokracie, zvláště pak lidová hlasování o nejdůležitějších otázkách na všech úrovních veřejné správy?


Ano


2. Podporujete různé formy účasti (participace) zaměstnanců na řízení, kontrole a výsled-cích podniků i institucí všech typů, ve veřejné správě včetně účasti občanů při zpraco-vání rozpočtů, a to i jejich zakotvení v právních normách nejméně v rozsahu vzorů z členských států EU?


Ano


3. Považujete formu družstva (ať již výrobního, odbytového, zemědělského, bytového, či v sociální nebo kulturní oblasti) za nadále perspektivní formu hospodaření a řešení řady místních problémů, která zasluhuje podporu veřejné správy, včetně zvláštního zá-kona, jak je tomu v řadě zemí?


Ano


4. Domníváte se, že stabilizace veřejných rozpočtů a vyvedení ze současné krize celosvě-tově i v naší zemi je nutné hledáním nových rozvojových cest, ne škrty a omezováním veřejných programů?


Ano


5. Jste pro legislativní i exekutivní podporu vytváření nových komunitních a lokálních způsobů řešení různých problémů a posílení vzájemné důvěry v komunitách různého druhu, včetně obcí a jejich částí (např. vzájemná spolupráce, poskytování výhod a pod-pora cestou vzájemného poskytování služeb a zboží mezi právnickými i fyzickými oso-bami, využití „lokálních měn“ jako zvláštních zúčtovacích prostředků a další formy tzv. lokální ekonomiky)? Vidíte v tom možnou cestu rozvoje v místech s hospodářskými a sociálními problémy?


Ano, především obcí.


6. Souhlasíte spíše s posilováním jistot a práv zaměstnanců spíše, než s jejich omezováním podle postupu, který uplatňuje současná vláda?


Ano


7. Jste pro podporu a organizaci pracovních příležitostí i cestou orgánů veřejné správy v celém jejich systému, a to jako jednoho z jejich hlavních úkolů podílejících se na účel-né plné zaměstnanosti, včetně jeho vtělení do právního řádu?
Ano


8. Podporujete snahu současné vlády zákonem omezit nebo vymezit právo na stávku?


Ne


9. Budete podporovat akce obcí i hospodářských subjektů směřující k ekonomicky účin-nému snižování jejich energetické závislosti na centrálních dodavatelích energií a širší rozložení energetických zdrojů pro zvýšení bezpečnosti a jistoty dodávek cestou malých a středních vodních elektráren, tepláren na biomasu, generátorů na bioplyn, větrných a fotovoltaických elektráren apod.?


Budu podporovat preventivní neplýtvání ve spotřebě elektřiny a pokud výstavbu energe-tických zdrojů tak těch, které by řešily vyšší přírůstek příkonu do sítě při menším záboru plochy a za menšího poškození životního prostředí. Některé v otázce uvedená řešení v české praxi nejsou tak ekologická, jak se propagují, neuvádí se jejich skutečné finanční náklady, nároky na přenosovou soustavu, poškození přírody a tváře krajiny, zábor země-dělské půdy, kde by se měla zabezpečovat spíš potravinová soběstačnost.


10. Jste pro zachování veřejnoprávních médií (Česká tisková kancelář, Český rozhlas a Čes-ká televize) s výrazným zlepšením jejich hlavního poslání – zajišťovat a poskytovat vy-vážené a objektivní zpravodajství a další programy?


Ano, pokud se konečně stanou nezávislými, budou vydávat ověřené pravdivé informace, dají možnost projevu všem, přestanou mne a mé kolegy očerňovat pro naše politické ná-zory a ideu budoucnosti společnosti.


11. Považujete otázku rovných příležitostí mezi muži a ženami v naší zemi za uspokojivě vyřešenou?


Ano, během dvacátého století došlo, i díky socialistům a komunistům, k obratu ve prospěch zrovnoprávnění žen. Zajisté je třeba pokračovat, ale nemělo by se přitom zapomínat na postavení ženy dané přírodou.


12. Souhlasíte s trendem sociální reformy ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (omezovat sociální podporu rodin s dětmi, rodiček, důchodců, postižených osob atd.)?


Ne


13. Jste pro zvyšování účasti občanů na hrazení zdravotní péče?


Ne, zájmem státu má být zdravá společnost, tedy zdravotnictví zcela zdarma.


14. Souhlasíte s vyvedením části prostředků určených dosud na veřejné důchodové pojiš-tění do soukromých fondů (opt-out, tzv. II. pilíř) v rámci reformy důchodového systé-mu?


Ne, protože to bude na úkor těch, co si to nebudou moci dovolit nebo do takového celo-životního risku nebudou chtít jít. Ostatně možnost navíc se pojistit mimo státní sociální zabezpečení měl a má každý, tak kdo na to má a má chuť své vydělané prostředky inves-tovat do pojištění na seniorskou část života, mohl a může tak učinit, ale jen za své.


15. Souhlasíte s nutností podstatně zvýšit potravinovou soběstačnost, a to i podporou le-gislativních opatření?

 
Ano


16. Je pro Vás důležitější regulace internetu a kontrola jeho uživatelů v zájmu ochrany au-torských práv a ochrany před ilegálním obsahem než právo na soukromí, svobodu slova a sdílení informací?


Ano


17. Máte zájem spolupracovat s občanskou iniciativou Alternativa zdola, jejíž aktivity jsou přednostně zaměřeny do oblastí zahrnutých v předchozích otázkách?


Ano

Chcete-li něco občanské iniciativě Alternativa zdola sdělit, např. ze svých programových priorit nad rámec uvedených otázek, učiňte to zde:


Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti
a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů.
Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
– zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním prostředí
– zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich opatrovníků
– sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového věku
– řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce s bydlením sociálně
vyloučeným
– dostupné veřejné služby
– zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního ná
jemného v obecních bytech pro potřebné
– ochrana přírody a přírodních zdrojů
– ochrana a oprava památek
– stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí církvím;
dohodnout jejich společnou správu státem, kraji, obcemi a církvemi
– prevence a postih kriminality; rovnost občanů před zákonem
– stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO
– progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb sociální
ho a zdravotního pojištění
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů, nejen referendem.© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena